Carte blanche économique mat PwC Lëtzebuerg 2018-2019

Nummer #8: Alternative Investment & Brexit

loading-player

Playback of this video is not currently available

RTL : Wie en Impakt huet den Brexit dann ob eis Finanzplaz?

Patrick Ries : Dat ass en ganz vaste Sujet, an ech géing mech lo hei ob d’Gestionnairë vun alternative Fonge beschränken. Eis Finanzplaz erfreet sech enger reeller Popularitéit fir alternativ Produiten hei opzesetzen. Di Fonge ginn dann oft awer aus London raus geréiert. Wann dann de Brexit kënnt a bis dohi keng spezifesch Accord’en an dem Kontext fonnt ginn, an sou gesäit et den Ament jo aus, kënnen déi Gestionnairen hir Lëtzebuerger Produit’en net méi geréieren, et sief se kommen an EU.

RTL : Wat muss ech mer dann ënnert engem alternative Fong virstellen?

Patrick Ries : En alternative Fong ass en Produit den en meescht laangfristegen Horizont huet, net liquid ass an typescherweis an Immobilien, Participatioune vu Gesellschaften di net un der Bourse gehandelt ginn an a gréisser Infrastrukturprojet’en, wei z.B. en Fluchhafen investéiert. Dat sinn oft relativ komplex Fongen di net onbedéngt fir den individuellen Investisseur geduecht sinn, awer en Instrument si wou z.B Pensiounskeese laangfristeg dran uleeën.

RTL : An fir déi Gestionnairen ass Lëtzebuerg interessant?

Patrick Ries : Jo, mir hunn hei am Beräich alternativ Fongen en gudde savoir faire iwwert déi Lescht Joren opgebaut. Doduerch, a vu dass den Fong u sech souwiesou schons hei ass, ass et fir déi Gestionnairen eng reell alternativ den Deel vun hiren Aktivitéiten déi se an dem Kontext brauchen ob Lëtzebuerg ze brengen. Dat huet och eng rei Konsequenzen déi mer lo scho spieren, wéi z.B. Drock am Rekrutement, well net all Mataarbechter oft wëll vu London ob Lëtzebuerg plënneren an doduerch neier mussen agestallt ginn, déi déi transferéiert gi brauchen en Logement etc. Ech hunn eng rezent Etüd gelies déi mengt dass dat wäert zu Lëtzebuerg en puer honnert héich qualifizéiert zousätzlech Aarbechtsplaze kreéieren.

Previous editions

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Stay Connected: