Carte blanche économique mat PwC Lëtzebuerg 2017-2018

Nummer 12: Digitaliséierung vun den Banken, 07/03/18

loading-player

Playback of this video is not currently available

RTL : Wei en Impakt huet dann den Trend zum Digitalen ob Relatioun mat eiser Bank?

Patrick Ries : Majo wann ee virun 10 Joer eppes vu senger Bank gebraucht huet ass een an de Guichet gaangen an huet mat enger Persoun do geschwat déi engem méi oder manner gutt weider hëllefe konnt. Matt dem Webbanking geet een haut jo eigentlech kaum nach an Agence, mais déi üblech Geschäfter mécht ee vun doheem. Wann een haut ob seng Bank geet, da fir spezifesch Froen, an do brauch een oft en Spezialist an de Generalist de fréier am Guichet souz, de kann eis do net ëmmer hëllefen. Banke mussen dofir hire Modell mat eis als Client ze kommunizéiere vu Grond ob iwwerdenken..

RTL :Wei gi Banken da mat dem Phänomen em?

Patrick Ries : Vill klassesch Metier’en an de Banken, wei z.B. de vum Conseiller, veränneren sech oder verschwanne ganz. Méi a méi muss de Generalist aus der Agence entweder zum Spezialist fir en bestëmmte Sujet ginn oder als Conseiller d’Relatioun fleegen an am Hannergrond de Spezialist fir dem Client ze hëllefe sichen. Digitaliséierung bréngt och mat sech dass Clienten haut ëmmer besser informéiert sinn an domadder muss de Conseiller och ewech vun enger Logik déi baséiert war ob en standardiséierte Produit vun der Bank ze placéieren an hin zu enger präziser Solutioun fir dem Client seng Problematik. Do ass dann natierlech och en grousse Besoin un Formatioun fir déi Mataarbechter. Et entstin doduercher awer och vill nei Beruffer an der Bank ronderëm Digitaliséierung, egal ob et em Sécherheet vun den Accès’en geet, opschaffe vun all den Donneen déi souwuel iwwert de Client wei och iwwert Produit’en vun der Bank ugesammelt ginn oder nei Produit’en entwéckelen déi den Demandë Rechnung droen. Ob eiser Finanzplaz ginn do grouss Effort’en gemat fir déi Problematiken ze léisen an eis weider ze entwéckelen. An dem Kontext kann een och Initiativë wei de LHOFT (dat steet fir Luxembourg House of Financial Technology) ronderëm de Fintech begréissen.

Previous editions

Stay Connected: