Nummer 5: Déi grouss Steierreform


30/11/2016

loading-player

Playback of this video is not currently available

RTL: Rezent gouff an der Press vill iwwert d’Steierreform wéinst dem faméisen Avis vum Staatsroot geschwaat. Wéi muss een d’Reform vun der Regierung dann elo verstoen?

François Mousel: D’Steierreform ass en deiert Wahlgeschenk. Et kann een weisen, dass d’Erliichterungen fir d’Privatpersounen genau do usëtzen wou den lëtzebuerger Ménage médian sëtzt waat besteierbart Akommes ugeet. Dass a gudden Zäiten och nees eppes bei d’Leit zréck kënnt mecht à priori Sënn, déi wichteg Fro ass awer: sinn dëss gudd Zaiten nohalteg?

RTL: Waat meéngt Dir domadder?

François Mousel: Nunn, am Moment hun mir am Haushalt en Iwwerschoss an daat mëttelfristegt Budget’s Ziel vun der Regierung ass (seit Abrëll 2016) en strukturellen Defizit vun 0,5%. Dann kënnt een mengen: alles am gréngen Beräich an et gëtt Sputt. Daat ass och haut esou. Muer awer wärten d’Iwwerschëss vun den Sozialversecherungen erof goen (besonnesch bei den Pensiounen). An d’Nohaltegkeet vum Defizit vun 0,5%, esou wéi en berechent ginn ass vun der Eurpäescher Kommissioun, sëtzt déi berühmten Awunnerzuel vun 1,1 Milliounen Awunner viraus. Daat heescht, wann mer haut Steierern ausdeelen, verdaamen mer eis zu enger nach mei agressiver Wuesstumspolitik. Wëllen mer daat?

RTL: Gëtt et Alternativen?

François Mousel: Um Papéier schon. An enger Zait wou een sech Froen iwwert d’Solidaritéit tëschent den Generatiounen stellt an wou fir e Land ewei Lëtzebuerg massiv Investissementer op eis duerkommen, kinnt e klengen Staat ewei Lëtzebuerg e Maximum Reserven opbauen fir dëss zukünfteg Ausgaben ze tätegen an nët direkt alles nees un d’Leit verdeelen. Mee et ass ermiddend dem Wieler esou eppes ze erklären, surtout op Facebook an op Twitter. D’Reform vun den Gesellschaftsstéieren hätt een sech ganz kënnen spueren déi kinnt esou guer kontraproduktiv ginn, wann d’Steierbasis mei schnell erop geet ewei den Taux erof geet. Schued dass et keen besseren Wee ewei en Avis vum Staatsroot gouff, daat ze kommunizéieren.

RTL: The tax reform has recently been discussed at length in the press because of the famous opinion issued by the Council of State. How should the governmental reform be understood?

François Mousel: The tax reform is an expensive election gift. One can see that the tax breaks for individuals apply precisely to the taxable income earned by the median Luxembourg household. It makes sense that people should get something back when times are good; nonetheless, the important question is whether good times are here to stay.

RTL: What do you mean?

François Mousel: Well, for the time being, we have a budget surplus and, in the medium term, the government’s budget objective (since April 2016) has been to have a 0.5% structural deficit. So you could think that everything is rosy and that there’s sufficient leeway. This is certainly the case today. Tomorrow, however, the social security surplus will go down (particularly as regards pensions). And the sustainability of a 0.5% deficit, as it was computed by the European Commission, is predicated upon Luxembourg reaching a population of 1.1 million. In other words, if tax breaks are given today, we will have to adopt an even more aggressive growth policy in the future. Is this something that we want?

RTL : Ces derniers temps, la presse a beaucoup parlé de la réforme fiscale en raison du fameux avis publié par le Conseil d’État. Comment faut-il alors comprendre la réforme lancée par le gouvernement ?

François Mousel : La réforme fiscale est un cadeau électoral qui coûte cher. On peut voir que les allègements fiscaux pour les particuliers s’appliquent précisément aux revenus imposables du ménage luxembourgeois médian. Que les particuliers puissent récupérer quelque chose lors de périodes favorables semble logique a priori. Cependant, la question importante qu’il convient de se poser est la suivante : ces périodes favorables vont-elles durer ?

RTL : Que voulez-vous dire par là ?

François Mousel : En ce moment, nous avons un excédent budgétaire et, à moyen terme, l’objectif budgétaire du gouvernement (depuis avril 2016) est un déficit structurel de 0,5 %. On pourrait donc penser que tout va pour le mieux et que nous disposons d’une marge de manœuvre. Ceci est effectivement le cas aujourd’hui. Cependant, les excédents des assurances sociales vont connaître une baisse (notamment en ce qui concerne les pensions). Et la durabilité d’un déficit de 0,5 %, tel qu’il a été calculé par la Commission européenne, prend comme point de départ une population atteignant ce fameux 1,1 million d’habitants. En d’autres termes, si nous distribuons aujourd’hui des cadeaux fiscaux, nous nous condamnons à l'adoption d’une politique de croissance encore plus agressive. S'agit-il de quelque chose que nous souhaitons ?

Stay Connected: