Nummer 2: Digitalisatioun vun der Letzebuerger Economie


05/10/2016

loading-player

Playback of this video is not currently available

RTL: Enger rezenter Etude vum World Economic Forum no, gehéiert Lëtzebuerg zu den 10 Länner op der Welt déi am Beschte virbereet sinn fir vun den Opportunitéite vun der neier digitaler Economie ze profitéieren. (Här Vandivinit), wéi ass dat ze verstoen?

Jacques Vandivinit: An dëser Etude kënnt Letzebuerg effektiv op déi 9te Plaz vun iwwer 130 Länner déi analyséiert goufen. Wat déi politesch a réglementär Konditiounen ugeet, hu mer souguer d‘Spëtzepositioun.

Dës Resultater si ganz villverspriechend fir vun de weltwäit rasanten Entwécklungen am ICT-Beräich ze profitéieren.

Sou ass d‘Verbreedung vun mobilen Geräter zanter 1995 vun Engem (%) op iwwer 70% geklomm. A fir d’Joer 2025 gëtt geschat, datt 4 Milliarde Mënschen e Smartphone Abo hunn an et 30 Milliarde connectéiert Apparater a Sensoren op der Welt wäerte ginn.

RTL: Mir steieren also op eng Welt hin, déi ëmmer méi global vernetzt ass.

Jacques Vandivinit: Richteg. An do ass et wichteg, dass mir eis gutt Positioun halen a souguer verbesseren. Ënnerstëtzt duerch Initiativen wéi „Digital Lëtzebuerg“ oder d‘Etude vun der Drëtter Industrieller Revolutioun, muss eist Land secherstellen op deene richtege Plazen ze investéieren a sengen Awunner all d‘Méiglechkeete ze ginn fir nei Wirtschaftssträng opzebauen. Dat mécht eis Economie méi nohalteg a schaaft gutt Viraussetzungen fir och an den nächste Jorzéngt(en) ëmmer mei Leit eng Zukunft ze bidden.

RTL: Elo schonn huet Lëtzebuerg eng interessant Dynamik Punkto Start-ups, an daat och am ICT Beraich.

Do ginn et effektiv eng Rei interessant Initiativen souwuel vu staaatlecher wéi vu privater Säit, besonneg déi sougenannten Incubateuren wie den Technoport oder Nyuko die an hieren „co-working spaces“ verschidden Servicer wei coaching, mentoring a Finanzementer fir d’Start-ups ubidden. [Virun allem d’Initative Fit4Start sollt een an desem Context ernimmen.

Mee och an der Educatioun gi schonn déi richteg Weiche geluecht. D’Léierpersonal an d’Schüler kënne vun neien innovativen Plaze wéi de „makerspaces“ profitéieren fir ze léieren mat den neien Technologien ëmzegoen [a wou den „esprit d’entreprise“ promouveiert get]. Eng aaner innovativ Initiativ ass „Web Force 3“ déi am Januar dëst Joer lancéiert gouf mam Zil Jonker bannend 3 ½ (“dräi bis veier Meint”) Mount als „Web Entwéckler“ auszebilden.

Zum Thema Digitalisatioun zu Letzebuerg wäerten mer sécher nach méi héieren, wann den Jeremy Rikin an den nächsten Meint d’Resultater vun der Etude iwwer déi Drëtt industriell Revolutioun wärt presentéieren.

The digitalisation of the Luxembourg economy 

RTL: A recent study by the World Economic Forum ranked Luxembourg in the top 10 countries which are best prepared to make the most of the opportunities offered by the new digital economy. Can you tell us a bit more about this?

Jacques Vandivinit: In the study, Luxembourg was indeed ranked 9th out of over 130 countries. The country was even ranked first when it came to the political and regulatory environment. 

The results are very promising, as they mean that the country is well placed to make the most of the fast-paced developments which have been taking place the world over in the information and communications technology (ICT) sector. The market penetration of mobile devices has gone from 1% in 1995 to over 70% today. It’s been estimated that, by the year 2025, 4 billion people would have a smartphone subscription and that there would be 30 billion connected devices and sensors in the world. 

RTL: We are therefore living in a world that is going to be increasingly connected?

Jacques Vandivinit: Absolutely. This is why it is crucial that we maintain or even improve our favourable position. With the support of initiatives such as Digital Lëtzebuerg or the study relating to the third industrial revolution, our country must make sure it invests in the right areas and it gives its residents all the opportunities to develop new facets of the economy. This makes our economy more sustainable and creates the right conditions for providing an increasing number of people with a future in the decades to come.

RTL: Luxembourg has already created an interesting dynamic for start-ups, particularly in the ICT sector.

Jacques Vandivinit: A series of interesting initiatives have been launched in both the public and the private sector and they have been supported by incubators such as Technoport or Nyuko, which offer start-ups e.g. coaching, monitoring and funding services in their "co-working spaces". I'd like to mention Fit4Start here, which offers targeted coaching and funding services for ICT companies. 

We will certainly be hearing more on the topic of digitalisation in Luxembourg when Jeremy Rifkin presents the strategy relating to the third industrial revolution in November. 

La numérisation de l’économie luxembourgeoise 

RTL: Une récente étude réalisée par le Forum économique mondial classe le Luxembourg parmi les 10 premiers pays du monde les mieux préparés pour profiter des opportunités offertes par la nouvelle économie numérique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Jacques Vandivinit: Sur plus de 130 pays analysés, cette étude classe effectivement le Luxembourg à la 9e place. Le Luxembourg arrive même en tête en ce qui concerne les conditions politiques et réglementaires. 

Les résultats sont très prometteurs et devraient permettre au pays de profiter des évolutions très rapides observées dans le monde entier dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le taux de pénétration des appareils mobiles est passé d'1 % en 1995 à plus de 70 % aujourd’hui. Et, selon les estimations, à l’horizon 2025, 4 milliards de personnes auront souscrit à un abonnement pour un smartphone et on comptera un total de 30 milliards d’appareils et de capteurs connectés dans le monde. 

RTL: Nous nous dirigeons alors vers un monde de plus en plus connecté ?

Jacques Vandivinit: Tout à fait et, dans ce contexte, il est fondamental que nous conservions ou même améliorons notre position déjà favorable. Avec le soutien d’initiatives telles que Digital Lëtzebuerg ou l’étude sur la troisième révolution industrielle, notre pays doit veiller à réaliser les bons investissements et à donner à ses habitants toutes les possibilités de développer de nouveaux volets de l’économie. Ceci rend notre économie plus durable et favorise la création de conditions qui permettent de garantir l’avenir d’un nombre toujours plus important de personnes au cours des décennies à venir. 

RTL: Le Luxembourg a déjà créé une dynamique intéressante en ce qui concerne les startups, et ce également dans le secteur des TIC

Jacques Vandivinit: Il existe en effet toute une série d'initiatives intéressantes tant publiques que privées ; elles sont notamment encouragées par les incubateurs tels que Technoport ou Nyuko qui proposent dans leurs espaces de travail partagés différents services aux startups tels que du coaching, du parrainage et des financements. Il convient d'évoquer ici l’initiative Fit4Start qui propose des services de coaching et de financement ciblés pour les entreprises du secteur des TIC. 

Nous entendrons encore certainement parler de la numérisation au Luxembourg lorsque Jeremy Rifkin présentera au mois de novembre la stratégie relative à la troisième révolution industrielle.

Stay Connected: