Carte blanche économique mat PwC Lëtzebuerg

Carte blanche économique 2016/2017

 

Nummer 3: Déi nächst Indextranche nach an 2016?, 19/10/2016

 

RTL: An der leschter Zäit gëtt erëm méi iwwert déi nächst Indextranche geschwat. Wat mengt Dir, kennt et nach an 2016 zu enger Indextranche?

Patrick Schon: De Statec ass an enger Publikatioun am September dovun ausgaangen, dat eng Indextranche nach dëst Joer méiglech wier. Dobäi misst en vir allem d’Entwécklung vum Pëtrolspräis am A behalen.

Ech selwer souz scho virun engem Joer op der selwechter Platz hei - an hunn iwwert eng méiglech Indextranche an 2015 geschwat, déi ech deemools fir onwahrscheinlech gehalen hunn.

Dëst Joer schéngt et awer esou, dat den Inflatiounstaux un déi 2,5% säit der leschter Indextranche erun kennt, an domadder eng Indextranche nach am Dezember vun dësem Joer kéint kommen.

Als klenge Rappell, déi lescht Indextranche gouf et virun 3 Joer; am Oktober 2013; do virdru gouf et zwëschen 2000 an 2013 jeeweils 13 Indextranchen. An der Phase war de längsten Intervall zwëschen den Indextranchë vu 16 Méint.

RTL: Wat sinn dann déi Kritären, déi zu enger Indextranche feieren ?

Patrick Schon: Mat hëllef vun engem statisteschen Wuerekuerf (wou zum Beispill Liewensmëttel, Kleeder, Wunnengspräisser awer och Pëtrol dra sinn) gëtt een Inflatiounstaux berechent. Wann deen Inflatiounstaux iwwert 2,5 % klemmt, da kennt et zur automatescher Upassung vun de Salairen a Pensiounen.

De Prinzip soll sinn, dat déi méi héich Liewenskäschten kompenséiert ginn, an dat Kafkraaft déi selwecht bleift.

An deene leschte Joren hunn virun allem déi niddreg Pëtrolspräiser dofir gesuergt, dat et zu kenger Indextranche komm ass. Wann déi Präisser sech awer elo stabiliséieren, an eventuell klammen, da kéint et effektiv nach dëst Joer zu enger Indextranche kommen.

 

Nummer 2: Digitalisatioun vun der Letzebuerger Economie, 05/10/2016

 

RTL: Enger rezenter Etude vum World Economic Forum no, gehéiert Lëtzebuerg zu den 10 Länner op der Welt déi am Beschte virbereet sinn fir vun den Opportunitéite vun der neier digitaler Economie ze profitéieren. (Här Vandivinit), wéi ass dat ze verstoen?

Jacques Vandivinit: An dëser Etude kënnt Letzebuerg effektiv op déi 9te Plaz vun iwwer 130 Länner déi analyséiert goufen. Wat déi politesch a réglementär Konditiounen ugeet, hu mer souguer d‘Spëtzepositioun.

Dës Resultater si ganz villverspriechend fir vun de weltwäit rasanten Entwécklungen am ICT-Beräich ze profitéieren.

Sou ass d‘Verbreedung vun mobilen Geräter zanter 1995 vun Engem (%) op iwwer 70% geklomm. A fir d’Joer 2025 gëtt geschat, datt 4 Milliarde Mënschen e Smartphone Abo hunn an et 30 Milliarde connectéiert Apparater a Sensoren op der Welt wäerte ginn.

RTL: Mir steieren also op eng Welt hin, déi ëmmer méi global vernetzt ass.

Jacques Vandivinit: Richteg. An do ass et wichteg, dass mir eis gutt Positioun halen a souguer verbesseren. Ënnerstëtzt duerch Initiativen wéi „Digital Lëtzebuerg“ oder d‘Etude vun der Drëtter Industrieller Revolutioun, muss eist Land secherstellen op deene richtege Plazen ze investéieren a sengen Awunner all d‘Méiglechkeete ze ginn fir nei Wirtschaftssträng opzebauen. Dat mécht eis Economie méi nohalteg a schaaft gutt Viraussetzungen fir och an den nächste Jorzéngt(en) ëmmer mei Leit eng Zukunft ze bidden.

RTL: Elo schonn huet Lëtzebuerg eng interessant Dynamik Punkto Start-ups, an daat och am ICT Beraich.
                                        
Do ginn et effektiv eng Rei interessant Initiativen souwuel vu staaatlecher wéi vu privater Säit, besonneg déi sougenannten Incubateuren wie den Technoport oder Nyuko die an hieren „co-working spaces“ verschidden Servicer wei coaching, mentoring a Finanzementer fir d’Start-ups ubidden. [Virun allem d’Initative Fit4Start sollt een an desem Context ernimmen.]

Mee och an der Educatioun gi schonn déi richteg Weiche geluecht. D’Léierpersonal an d’Schüler kënne vun neien innovativen Plaze wéi de „makerspaces“ profitéieren fir ze léieren mat den neien Technologien ëmzegoen [a wou den „esprit d’entreprise“ promouveiert get]. Eng aaner innovativ Initiativ ass „Web Force 3“ déi am Januar dëst Joer lancéiert gouf mam Zil Jonker bannend 3 ½ (“dräi bis veier Meint”) Mount als „Web Entwéckler“ auszebilden.

Zum Thema Digitalisatioun zu Letzebuerg wäerten mer sécher nach méi héieren, wann den Jeremy Rikin an den nächsten Meint d’Resultater vun der Etude iwwer déi Drëtt industriell Revolutioun wärt presentéieren. 

The digitalisation of the Luxembourg economy 

RTL: A recent study by the World Economic Forum ranked Luxembourg in the top 10 countries which are best prepared to make the most of the opportunities offered by the new digital economy. Can you tell us a bit more about this? 

Jacques Vandivinit: In the study, Luxembourg was indeed ranked 9th out of over 130 countries. The country was even ranked first when it came to the political and regulatory environment. 

The results are very promising, as they mean that the country is well placed to make the most of the fast-paced developments which have been taking place the world over in the information and communications technology (ICT) sector. The market penetration of mobile devices has gone from 1% in 1995 to over 70% today. It’s been estimated that, by the year 2025, 4 billion people would have a smartphone subscription and that there would be 30 billion connected devices and sensors in the world. 

RTL: We are therefore living in a world that is going to be increasingly connected? 

Jacques Vandivinit: Absolutely. This is why it is crucial that we maintain or even improve our favourable position. With the support of initiatives such as Digital Lëtzebuerg or the study relating to the third industrial revolution, our country must make sure it invests in the right areas and it gives its residents all the opportunities to develop new facets of the economy. This makes our economy more sustainable and creates the right conditions for providing an increasing number of people with a future in the decades to come.

RTL: Luxembourg has already created an interesting dynamic for start-ups, particularly in the ICT sector. 

Jacques Vandivinit: A series of interesting initiatives have been launched in both the public and the private sector and they have been supported by incubators such as Technoport or Nyuko, which offer start-ups e.g. coaching, monitoring and funding services in their "co-working spaces". I'd like to mention Fit4Start here, which offers targeted coaching and funding services for ICT companies. 

We will certainly be hearing more on the topic of digitalisation in Luxembourg when Jeremy Rifkin presents the strategy relating to the third industrial revolution in November. 

La numérisation de l’économie luxembourgeoise 

RTL: Une récente étude réalisée par le Forum économique mondial classe le Luxembourg parmi les 10 premiers pays du monde les mieux préparés pour profiter des opportunités offertes par la nouvelle économie numérique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 

Jacques Vandivinit: Sur plus de 130 pays analysés, cette étude classe effectivement le Luxembourg à la 9e place. Le Luxembourg arrive même en tête en ce qui concerne les conditions politiques et réglementaires. 

Les résultats sont très prometteurs et devraient permettre au pays de profiter des évolutions très rapides observées dans le monde entier dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le taux de pénétration des appareils mobiles est passé d'1 % en 1995 à plus de 70 % aujourd’hui. Et, selon les estimations, à l’horizon 2025, 4 milliards de personnes auront souscrit à un abonnement pour un smartphone et on comptera un total de 30 milliards d’appareils et de capteurs connectés dans le monde. 

RTL: Nous nous dirigeons alors vers un monde de plus en plus connecté ? 

Jacques Vandivinit: Tout à fait et, dans ce contexte, il est fondamental que nous conservions ou même améliorons notre position déjà favorable. Avec le soutien d’initiatives telles que Digital Lëtzebuerg ou l’étude sur la troisième révolution industrielle, notre pays doit veiller à réaliser les bons investissements et à donner à ses habitants toutes les possibilités de développer de nouveaux volets de l’économie. Ceci rend notre économie plus durable et favorise la création de conditions qui permettent de garantir l’avenir d’un nombre toujours plus important de personnes au cours des décennies à venir. 

RTL: Le Luxembourg a déjà créé une dynamique intéressante en ce qui concerne les startups, et ce également dans le secteur des TIC

Jacques Vandivinit: Il existe en effet toute une série d'initiatives intéressantes tant publiques que privées ; elles sont notamment encouragées par les incubateurs tels que Technoport ou Nyuko qui proposent dans leurs espaces de travail partagés différents services aux startups tels que du coaching, du parrainage et des financements. Il convient d'évoquer ici l’initiative Fit4Start qui propose des services de coaching et de financement ciblés pour les entreprises du secteur des TIC. 

Nous entendrons encore certainement parler de la numérisation au Luxembourg lorsque Jeremy Rifkin présentera au mois de novembre la stratégie relative à la troisième révolution industrielle.

 

Nummer 1: Ongleichheet zu Lëtzebuerg, 21/09/2016

 

RTL: Zu Lëtzebuerg gëtt et jo den "Luxembourg Income Study", eng Institutioun, déi vill Leit wéineg kennen, an déi seit 1983 Donnéen sammelt iwwer Besetz an Akommes. Wei kann een d’Entwécklung vun der Ongleichheet zu Lëtzebuerg op Basis vun deenen objektiven Donnéen beschreiwen?

François Mousel: Mir hunn zu Lëtzebuerg an den '80 er Joeren eng Situation vun extreemer Glaichheet gehaat, wann een se mat där an aaneren Länner vergläicht. Vill Leit hunn daat intuitiv gespuert: et gouff wéineg extreem "flamboyance" an et gouff relativ wéineg Leit ennert der Aarmutsgrenz. Duerch dei staark Immigratioun hunn mer dunn souzesoen Ongleichheet importéiert, well d’Immigratioun entweder weineg qualifizéiert oder ganz héig qualifizéiert war.

RTL: Wéi war den Impakt op dei einheimesch Lëtzebuerger Awunner?

François Mousel: Am Ufank ass et den Lëtzebuerger Awunner am Duerchschnëtt relativ gudd gaangen an hier Ongläichheet war manner grouss wéi déi vun den Immigéierten. Gudd Aarbechtsplaatzen, z.B. bei Staat, Para-Staat oder an den Banken an en héigen Prozentsaatz vun Propriétairen bei der Wunnimmobilie hunn zu engem Gefill vun relativem Wuelstand beigedroen. Waat seit 10-15 Joer ännert ass d’Entkopplung vun Akommes an besonnesch den Hauspräisser, déi Ongleicheet duerch Ierfschaft geschaafen huet, d.h. ouni Ierfschaft (oder soss finanziell Hëllef) gëtt et ëmmer méi schwéier, fir Jonker Wunnraum ze kaafen.

RTL: Waat huet daat als Konsequenz?

François Mousel: D’Konsequenz ass en allgemengt Gefill vun senkendem Wuelstand bei den Lëtzebuerger Awunner, waat schnell zu der Beschëllegung vun Auslänner oder dem Finanzsecteur féiert - also e latent Polverfaass. Bezuelbaren Wunnraum ass dofir déi gréissten politesch Erausfuerderung déi eist Land huet. Woubai et nëmmen eng Stratégie kann ginn: d’Offer vun Wunnraum ze erhéigen, durech méi Fläch, déi méi dicht kann bebaut ginn. Deem sinn menger Meenung awer kloer Grenzen gesaat, well mer jo och net wëllen dass d’Bild vum Land rakikal ennert an dofir wärten mer mussen acceptéieren, dass och Lëtzebuerger nach vill méi verstärkt an der Groussregioun wunnen an/oder signifikativ méi Lounen ewei kaafen.

RTL: A little-known institution called the Luxembourg Income Study has been gathering data about wealth and income since 1983. How can you describe the development of inequalities in Luxembourg based on that objective data?

François Mousel: In the 1980s, Luxembourg had very few inequalities compared with other countries. Many people felt this instinctively: ostentatious behaviour was rare and relatively few people lived below the poverty line. Following large-scale immigration, we imported inequalities so to speak, as the people who came to live in Luxembourg had either little qualifications or were highly qualified.

RTL: What was then the impact on the Luxembourg population?

François Mousel: Initially, the circumstances of the Luxembourg population were on average more favourable than those of the immigrants. Luxembourgers were able to get good jobs in the public or parapublic sector or in banks for instance and many of them were able to buy a house or a flat; the combination of those two factors resulted in a feeling of relative well-being. However, for the past 10 to 15 years, there has been an uncoupling between income and house prices in particular, which created inequalities as some people were able to afford to buy because of an inheritance; in other words, without an inheritance (or without getting some other kind of financial assistance), it’s increasingly harder for young people to get on the property ladder.

RTL: What is the consequence of this?

François Mousel: As a result, Luxembourgers have been feeling less well off, which results in their laying the blame on foreigners or the financial sector and creates a powder keg in the country. Therefore, providing affordable housing is the biggest political challenge facing the government. There can only be one strategy here: increasing the housing supply by making more land available which can be heavily built-up. However, there have to be clear boundaries, as we don’t want to radically change the image of Luxembourg. This is why we must also accept that an increasing number of Luxembourgers might have to move to the Greater Region and/or might have to rent rather than buy their house or flat.

RTL : Le Luxembourg possède une institution méconnue, la « Luxembourg Income Study » qui récolte depuis 1983 des données sur le patrimoine et les revenus. Comment peut-on décrire l’évolution des inégalités au Luxembourg sur la base de ces données objectives ?

François Mousel : Nous avions dans les années 80 au Luxembourg très peu d’inégalités par rapport à d’autres pays. Nombreux sont ceux qui ressentaient ceci de façon intuitive : rares étaient ceux qui agissaient de façon ostentatoire et un nombre relativement peu élevé de personnes vivaient au-dessous du seuil de pauvreté. Nous avons ensuite pour ainsi dire importé des inégalités avec la forte immigration, étant donné que ces personnes étaient soit très peu qualifiées soit au contraire hautement qualifiées.

RTL : Quel a été l’impact sur la population résidente luxembourgeoise ?

François Mousel : Au départ, la situation de la population luxembourgeoise était en moyenne plus favorable que celle des immigrés. L’obtention de postes bien rémunérés par exemple dans la fonction publique, para-publique ou dans les banques ainsi qu’un taux élevé de propriétaires de biens immobiliers ont conduit à un sentiment de bien-être relatif. Depuis 10 à 15 ans, il existe cependant une déconnexion entre les revenus et les prix de l’immobilier en particulier, ce qui a créé des inégalités en raison des biens hérités par certains – en d’autres termes, sans bénéficier d’un héritage (ou sans autre type d’aide financière), il est de plus en plus difficile pour les jeunes d’acheter un logement.

RTL : Quelles sont les conséquences de ce phénomène ?

François Mousel : Ce phénomène aboutit à un sentiment général de mal-être dans la population luxembourgeoise, qui peut alors rapidement mettre cette situation sur le compte des étrangers ou du secteur financier – c’est donc une véritable poudrière. Par conséquent, la mise à disposition de logements abordables constitue le plus grand défi politique auquel notre pays est confronté. Dans ce contexte, il ne peut y avoir qu’une seule stratégie : augmenter l’offre de logements, en augmentant les surfaces constructibles permettant ainsi une grande densité d’occupation. À mon avis, il existe cependant des limites claires, car on ne souhaite naturellement pas transformer radicalement l’image du pays et il faudrait alors accepter le fait qu’un plus grand nombre de Luxembourgeois s’établissent dans la Grande région et/ou louent leur logement plutôt que ne l'achètent.

 

Click here to discover our previous editions